Een Schouwburg in de Plantage Franschelaan

De inwijding

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Feestelijke opening schouwburg Van Lier / Plantage Schouwburg, mei 1879. bron: Klein Materiaal SAA

Feestelijke opening schouwburg Van Lier / Plantage Schouwburg, mei 1879. bron: Klein Materiaal SAA

 

Hieronder een beschrijving van de ‘inwijdingsavond’ en van het gebouw zelf:

“Donderdag is te Amsterdam de nieuwe steenen schouwburg in de plantage van den heer A. van Lier geopend. De zaal is zeer ruim –  zij kan 1000 toeschouwers bevatten – fraai en net, maar vooral prijst men er in, dat zij uitstekend aan het doel beantwoordt; men kan van elk punt op het tooneel zien, terwijl de bouwmeester ook zeer gelukkig is geweest in de acoustiek , zoodat men overal zeer goed verstaan kan. Het was er ook den geheelen avond geen oogenblik benaauwd. Een zeer talrijk publiek, voor een deel ook genoodigden, woonde de inwijding bij en de heer van Lier had de in ons land waarlijk niet alledaagsche mildheid, om voor zijn genoodigden kosteloos het buffet beschikbaar te stellen. Tot driemaal toe werd er ijs en andere ververschingen gepresenteerd en eau de cologne had men a discretion uit eene fontein. De koffijkamers waren eveneens zeer uitlokkend, om er de pauzen door te brengen en alles is ruim en helder verlicht. De architect, schilder en aannemer werden voor den aanvang door den eigenaar van den schouwburg aan de aanwezigen voorgesteld en ontvingen in een langdurig applaudissement de dankbetuiging en den lof, waarop zij aanspraak hebben. En niet minder vielen deze ten deel aan den heer van Lier zelven, die door dit gebouw aan zoovelen genot, geeft. Eenige muzikale voordragten wisselden de voorstelling af van ‘De Zwerver’, door Ising en ‘Een Fransch krijgsgevangene’, door Seypgens, waarvan het eerste door het Nederlandsch Tooneel werd opgevoerd. Aan den heer van Lier werd een zilveren sleutel van den schouwburg in paarlemoeren doos aangeboden door den bouwmeester en de opzigters bij den bouw en overhandigd met eene toespraak door den heer Schürmann.” 

Bron: de Arnhemsche courant van 02-06-1879.

Na de voltooiing wil Abraham van Lier dat zijn schouwburg wordt aangesloten op het riool en ook dat er zo spoedig mogelijk een straatlantaarn kan worden geplaatst op de hoek van de Franschelaan en de Parklaan. Dit in verband met ‘de opening van de Fransche voorstellingen’ op 6 november.

Beide verzoeken, van 1 en 3 november 1879, worden met ongekende snelheid ingewilligd en op 6 november is er een aansluiting op het riool en een straatlantaarn  (bron: theaterencyclopedie).

Terug naar de inhoudsopgave

Ga naar verhaal 3

 

 

All rights reserved

108 keer bekeken

No remarks

Add your reaction