De Godsdienstige Zangvereniging Sjier Chodosh, deel 3

Het vertrek van Victor Schlesinger.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rapenburgerstraat
Het bestuur van de zangvereniging Sjier. Bron: De Joodsche Prins van 17 oktober 1912. Op de foto ook Louis (zittend) en Samuel Englander (bovenste rij, links). Victor Schlesinger zit naast Louis Englander.

Het bestuur van de zangvereniging Sjier. Bron: De Joodsche Prins van 17 oktober 1912. Op de foto ook Louis (zittend) en Samuel Englander (bovenste rij, links). Victor Schlesinger zit naast Louis Englander.

Of het koor nog lang heeft bestaan, is mij niet bekend. Hun directeur, dirigent en inspirator Victor Schlesinger vertrekt in 1923. Hij gaat naar Engeland, naar Manchester. Het is daarna dat er opnieuw een discussie is ontstaan over het al dan niet verstrekken van subsidie aan een kleine synagoge als die in de Rapenburgerstraat. In het NIW van 31 augustus 1923 wordt de volgende brief afgedrukt:

Mijnheer de Redacteur. Naar aanleiding der benoeming van den heer Schlesinger, tot Oppervoorzanger te Manchester, hoop ik, dat het Kerkbestuur het niet noodzakelijk meer acht, dat deze betrekking weder zal worden vervuld. Ik zou voorstellen in plaats weer een Oppervoorzanger in een lokaal van hoogstens 100 occupeerders, deze Synagoge te laten vervallen, wat voor hen, occupeerders, is thans ruimschoots plaats ter Nieuwe- en Groote Synagoge en de heer A. v. Tijn kan zijn diensten ruimschoots in genoemde Synagogen doen gelden en last not least, voor het bedrag hetwelk de scheidende voorzanger Schlesinger heeft genoten, beroept men in de Groote en N. Synagoge, zoo noodig een hooger salaris, een prima Nederlandsch 2e voorzanger Koré, zoo het altijd is geweest, zoodat men niet altijd zoeken moet, bij ontstentenis of bij afwezigheid der 1e voorlezer, iemand die den dienst moet leiden. Men verlicht daardoor de zware diensten van de Sjammessen. Men late hun dan voortaan ook niet anders verrichten en ook niet anders, dan den dienst van Sjammes. U dankende voor de geplaatste regels, Hoogachtend,

EEN OCCUPEERDER TER GROOTE SYNAGOGE”

(N.B.Een occupeerder is in het bezit van een zitplaats in een synagoge.)

Opvallend is ook dat op de afscheidsavond (in de vergaderzaal naast de Rapenburgerstraat Synagoge) van de heer Schlesinger de hele vereniging niet meer wordt genoemd. Het is niet ondenkbaar dat Sjier Chodosh al eerder heeft opgehouden te bestaan.

Het NIW 06-11-1931 advertentie voor een optreden van het sextet Sjiers Chodosh o.l.v. J. Aletrino.

Het NIW 06-11-1931 advertentie voor een optreden van het sextet Sjiers Chodosh o.l.v. J. Aletrino.

Aanvulling Frits Slicht

De naam Sjier Chodosh (of een kleine variant daarop) komt vaker voor. Zo meldt het NIW van 14 augustus 1931 dat er een Joodsch Sextet is geformeerd onder de naam Sjier Chodosj. Het stel zich ten doel: “Joodsche en Jiddische liederen ten gehoore te brengen”. Het ensemble staat onder leiding van den heer J. Aletrino. In hetzelfde nummer ook een kleine advertentie namens dit koor.

Onderschrift luidt: Het Joodsch Sextet “Sjier Chodosj”, dat Maandagavond 9 November a.s. voor de radio zal zingen. Bron: het NIW van 6 november 1931.

Onderschrift luidt: Het Joodsch Sextet “Sjier Chodosj”, dat Maandagavond 9 November a.s. voor de radio zal zingen. Bron: het NIW van 6 november 1931.

Maar de advertentie geeft de naam: Schir Godosj! Twee maanden later is de naam weer anders gespeld: Sjier Godosj. Ook het repertoire is onder een andere naam opgenomen: Hebreeuwse en Jiddische liederen. J. Aletrino is waarschijnlijk Jacques Aletrino die later ook deel uit zou maken van het bekende koor van de Grote Synagoge onder leiding van Samuel Henri Englander. Bekend zou hij ook worden onder de naam: Giacomo of Cantor Giacomo.

Rechts is Jacques Aletrino, naast hen Jo. Rabbie. Uitsnede uit een grote(re) foto. Bron: JCK.

Rechts is Jacques Aletrino, naast hen Jo. Rabbie. Uitsnede uit een grote(re) foto. Bron: JCK.

All rights reserved

62 keer bekeken

No remarks

Add your reaction