Deel 6 - Problemen die overwonnen moeten worden, Trein 8.28 in 1914

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Bron: De Joodsche Prins van 14 november 1912 (1)

Bron: De Joodsche Prins van 14 november 1912 (1)

Een nieuw probleem

Maar ondanks alle giften, het is allemaal niet genoeg. De noodklok wordt opnieuw geluid. De winterverpleging kreeg te maken met besmettelijke ziekten. Ziekenhuisopnamen en ontsmetting van de slaapkamers waren grote kostenposten en deden de reserves slinken.

In 1914 is het bestuur genoodzaakt zich tot de kranten te wenden. In het Algemeen Handelsblad van 15 mei staat een ingezonden brief, geschreven door de voorzitter de heer Reysen (of Reijsen) en de penningmeester de heer Weers.

Een deel van de brief:

Aan de Redactie!

Mogen wij U beleefd voor het onderstaande een plaatsje in uw geëerd blad verzoeken?

Feitelijk hadden wij onze inrichting, toen, begin October de bodem onzer kas zichtbaar werd, moeten sluiten.

Doch daartoe ontbrak ons de moed.

Een huis toe, zou immers noodwendig een ‘toe huis’ der kinderen met zich medebrengen! En wat dan aan te vangen met die bleeke prae-tuberculeuse stumpers, voor wie juist de winterverpleging een gebiedende eisch was. Hen, nu zij op weg waren gezonde kinderen te worden, in hun oude omgeving terugzenden, zou gelijk staan met het liefdevolle werk van maanden en maanden te niet te doen. Is het wonder, dat we daartoe niet konden besluiten? En het was dan ook alleen de dringende noodzakelijkheid, waarbij uitsluitend rekening werd gehouden met medisch advies, dat ons bestuur besloot, onder deze finantieel slechte omstandigheden, de winterverpleging 1913-14 in te gaan.”  Bron: Het Algemeen Handelsblad van 15 mei 1914.

Bron: De Joodsche Prins van 14 november 1912 (2)

Bron: De Joodsche Prins van 14 november 1912 (2)

Het belang van trein 8.28

Na bovenstaand eerste deel volgt nog een heel betoog hoe belangrijk het werk van de vereniging is en dat er meer dan 300 aanvragen liggen voor uitzending en verpleging. Kortom, trekt de buidel en doe een bijdrage uit het goedheid van uw hart. Lees: de hele brief! 

Dan blijkt maar weer het grote doorzettingsvermogen van het bestuur en haar leden. De vereniging gaat onverdroten voort met de uitzendingen. Giften die binnenkomen worden nauwkeurig genoteerd, of het nu gaat om 50 gulden of 25 centen, alles wordt genoteerd.

Advertentie: gezocht voor de uitzending van Joodse kinderen, een Juffrouw. Bron: het NIW van 01-08-1913

Advertentie: gezocht voor de uitzending van Joodse kinderen, een Juffrouw. Bron: het NIW van 01-08-1913

Uitzending Joodse kinderen

Ook de uitzending van Joodse kinderen naar het eigen Herstellingsoord te Soest gaat door. Het NIW schrijft daarover een klein verslag:

“Trein 8.28.

Bron: De Joodsche Prins van 14 november 1912 (3)

Bron: De Joodsche Prins van 14 november 1912 (3)

Heden Donderdag 23 Juli vertrok de 2e Joodsche groep bestaande uit 40 kinderen van de vereeniging Trein 8 u. 28. De voorzitter, de heer Reysen sprak de vertrekkende kleintjes hartelijk toe, wees hun op den hygiënischen leefregel in hun tijdelijk verblijf te volgen en spoorde de aanwezige ouders eveneens aan dien maatregel bij hun terugkomst in den huiselijken kring voort te zetten. Het was den kleintjes aan te zien, dat zij behoefte hadden aan een verblijf buiten de stad. Het is volgens den voorzitter het verwarde begrip, wat bestaat. Wij zenden de kinderen niet naar een vacantie- doch naar een Herstellingsoord van bovengenoemde vereeniging. Dit is gevestigd te Soest. De keuken staat onder toezicht van Opperrabbijn Monasch te Utrecht. Gaarne zouden wij, aldus de heer v. Reysen, het geheele jaar kinderen uitzenden. Maar dan zouden we moeten bijbouwen. De gelegenheid hebben we, kunnen een zijvleugel met keuken bouwen, maar en daar komt het op aan, daartoe ontbreken ons de middelen. Wellicht gevoelen zich velen aangetrokken bij het lezen van bovenstaand, der vereeniging de noodige middelen te verschaffen, ten einde nog meer dan 2 x per jaar joodsche kinderen tot herstel van gezondheid te kunnen uitzenden. Wij willen gaarne voor dit doel giften aan ons bureau in ontvangst nemen.” Bron: het Nieuw Israëlitisch Weekblad van 24-07-1914.

Terug naar inleiding en inhoudsopgave

All rights reserved

22 keer bekeken

No remarks

Add your reaction