Deel 8 - De Eerste Wereldoorlog en Trein 8.28 in 1917

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Beeld van het interieur van het herstellingsoord te Soest. Bron: Brochure over het herstellingsoord te Soest (1). Bron: IISG.

Beeld van het interieur van het herstellingsoord te Soest. Bron: Brochure over het herstellingsoord te Soest (1). Bron: IISG.

In het kalenderjaar 1917 gaat het iets beter met de vereniging. Voor de vereniging blijkbaar genoeg redenen om een uittreksel van het jaarverslag naar de kranten te sturen. Diverse kranten nemen het over, zo ook het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Hoewel ik ook een samenvatting zou kunnen maken, lijkt mij onderstaand verslag wel zo duidelijk (de bedragen tussen haakjes slaan op het eerdere boekjaar).

Beeld van het interieur van het herstellingsoord te Soest. Bron: Brochure over het herstellingsoord te Soest (2). Bron: IISG.

Beeld van het interieur van het herstellingsoord te Soest. Bron: Brochure over het herstellingsoord te Soest (2). Bron: IISG.

“Vereeniging „Trein 8.28”.

Uit het jaar verslag van bovengenoemde vereeniging zien wij, dat in het afgeloopen jaar werden uitgezonden 234 kinderen (vorig jaar 224; met een aantal verpleegdagen van 14526 (11174), zoodat het gemiddelde aantal verpleegdagen is 62 (49). Het hoogste aantal verpleegdagen van één kind was 310. Van deze 234 kinderen behoorende tot 10 verschillende kerkgenootschappen bezochten 184 de Openbare-, 32 de Bijzondere-, 8 de Voorbereidende-, 1 de Achtelijke- en 1 de Werk- en Leerschool, terwijl 8 door slechten gezondheidstoestand geen school bezochten of daarvoor te oud of te jong waren.Aan contributiën van Leden en Donateurs werd ontvangen f 4473.93 (f 4144.24). Aan donatiën en giften mede voor het Bouwfonds f 2018.09½  (f 9388.57½). Aan interest f 924.72 (25.79) en aan buitengewone inkomsten als collectedag, voorstelling Timbertown Follies, Studenten Uitvoering f 5933.30 (f 4871.82). De opbrengst van de busjes was f 322.47 (f 223.42) terwijl de bijdragen in de verplegingskosten door ouders of derden (Geneeskundige Dienst, Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose) f 1387.38 (f 2459.35) bedroegen. Op de Obligatie Schuld werd f 1000.- afgelost, en is deze daardoor verminderd tot f 4000.-. Aan nieuw terrein werd bijgekocht voor een bedrag van f 4666.70½ . Het reserve bouwfonds bedraagt dan f 21300- (f 16350.-).

Beeld van het interieur van het herstellingsoord te Soest. Bron: Brochure over het herstellingsoord te Soest (3). Bron: IISG.

Beeld van het interieur van het herstellingsoord te Soest. Bron: Brochure over het herstellingsoord te Soest (3). Bron: IISG.

Het ledenaantal ging eenigszins vooruit en bedraagt thans 640 terwijl de samenstelling van het bestuur geen wijziging onderging. Bestuurderen stellen zich voor aan het bestaande Herstellingsoord twee vleugels bij te bouwen en door inwendige verbouwing het hoofdgebouw in te richten voor een honderdtal bedden. Op een nieuw aangekocht terrein achter het hoofdgebouw zou dan het Economiegebouw verrijzen (eetzalen, keukens, badgelegenheden enz.). Op het nieuwe terrein voor het hoofdgebouw denkt het zich een schoolgebouw voor openluchtschool, terwijl op een ander gedeelte van dit nieuwe terrein een kliniek met ziekenzalen en woning van den geneeskundige zou worden gevestigd.

Beeld van het interieur van het herstellingsoord te Soest. Bron: Brochure over het herstellingsoord te Soest (4). Bron: IISG.

Beeld van het interieur van het herstellingsoord te Soest. Bron: Brochure over het herstellingsoord te Soest (4). Bron: IISG.

Dat de tijden moeilijker werden, werd ten zeerste bij de voeding der kinderen ondervonden, de voorraad levensmiddelen, welke was opgedaan, minderde gaandeweg en kon de kinderen niet in die mate gegeven worden, wat zij zoo dringend noodig hadden. Het bestuur stelde bij bevoegde autoriteiten alle pogingen in het werk, grootere rantsoenen voor de kinderen te verkrijgen en leidt niet af, er op te wijzen dat alvorens vreemde kinderen werden gevoed, toch zeker ziek-zwakke en prae-tuberculeuse kinderen van eigen nationaliteit dienen voor te gaan. Niets mocht echter baten, het heeft zich moeten behelpen en is dit zeker de verpleging niet ten goede gekomen. Ernstig wordt op versterking der geldmiddelen aangedrongen, zoowel voor de verpleging al voor de zoo hoog noodige uitbreiding van het Herstellingsoord.

Het adres der vereeniging is Heerengracht 259, kamers 3 en 8.”

Bron: NIW van 05-04-1918

Terug naar inleiding en inhoudsopgave

 

All rights reserved

43 keer bekeken